Васпитно-образовну службу чине васпитачи, медицинске сетре-васпитачи, стручни сарадник-психолог и медицинска сестра за рад на превентивној здравственој заштити.

 

Основни задаци васпитача и медицинских сестара-васпитача су планирање и програмирање неге и васпитно-образовног рада, припрема за реализацију васпитно-образовног рада и његова реализација кроз извођење слободних, комбинованих и усмерених активности, групни и индивидуални рад са децом, развијање навика код деце, организовање осмишљеног боравка деце на ваздуху, узимање оброка, дневни одмор; стварање оптималних услова за психо-физички развој деце применом различитих облика васпитно-образовног рада; учествовање у уређењу простора у Установи ( структуирање паноа за децу и родитеље, постављање изложби дечијих радова, уређење радних соба…); учествoвање у реализацији културно-јавних манифестација у вртићу; рад на изради играчака и најједноставнијих наставних предмета; праћење стручне литературе из области васпитно-образовног рада и рад на свом стручном усавршавању; сарадња са породицом и друштвеном средином.

 

Стручни сарадник-психолог учествује у планирању и програмирању васпитно-образовног рада, у праћењу и вредновању васпитно-образовног рада, раду са васпитачима, децом, родитељима, односно старатељима, директором, учествује у раду стручних органа и тимова, сарађује са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе, води документацију, припрема се за рад и стручно се усавршава.

 

Медицинска сестра за рад на превентивној здравственој заштити врши дневну контролу здравственог стања деце (узимање основних анамнестичких података од родитеља, општи изглед детета: преглед коже и видљивих слузокожа; преглед на вашљивост косе и одевног и постељног рубља, мерење телесне температуре по потреби, издвајање болесне деце, обавештавање родитеља, позивање надлежног педијатра, проверавање хигијене одеће и обуће код деце); врши периодичну контролу раста и развоја детета (мерење телесне масе и висине, оцена психомоторног развоја на основу стандарда за одговарајући узраст и понашања деце за време храњења, игре, неге, одмора и др.); врши дневну контролу општих хигијенско-епидемиолошких услова у Установи (одржавање чистоће, температуре, влажности, проветрености и осветљености просторија, оцена начина припремања, допремања, сервирања и квалитета хране, хигијене кухињског блока, посуђа и инвентара, хигијене санитарних просторија и др.) и контролу одржавања личне хигијене радника Установе; води здравствене картоне деце и књигу евиденције; припрема децу за лекарске прегледе и помаже лекару при прегледу деце; спроводи друге хигијенско-епидемиолошке мере по прописима за здравствену заштиту од заразних и других болести; учествује у припремању јеловника.