Припремни предшколски програм је почетни ниво система деветогодишњег обавезног образовања и васпитања деце, а остварује се у оквиру предшколске установе.

 

Законом о Основама система образовања и васпитања регулисана је обавеза организовања и спровођења Припремног предшколског програма за сву децу предшколског узраста у години пред полазак у школу, почев од школске 2006/07. године.

 

Припремни предшколски програм остварује се у Установи кроз два организациона облика:

 • полудневни, четворочасовни рад са децом
 • целодневни , кроз рад припремних група

 

Трајање припремног предшколског програма у Установи је у периоду од септембра до јуна месеца.

 

Припремни предшколски програм доприноси остваривању права детета да расте и развија се у квалитетној васпитно образовној средини, која поштује његове особености, уважава његове потребе и подстиче његов психофизички развој. Ослања се на потенцијале детета, помаже му да изрази своју особеност, потребе и интересовања и даље их развија.

 

Доприноси такође и:

 • проширивању и сређивању социјалних и сазнајних искустава
 • оснаживању комуникативне компетенције
 • емоционалној и социјалној стабилности детета
 • подржавању мотивације за новим облицима учења и сазнавања

 

За дете предшколског узраста је важно да у години пред полазак у школу борави у подстицајној, осмишљеној и организованој средини, да учествује у програму који је за њега развојно значајан, који уважава његове потребе, интересовања и могућности и на најбољи начин подстиче његов психофизички развој.

 

Укључивање све деце у припремне предшколске групе има компензаторску функцију. На тај начин се свој деци обезбеђују услови за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства чиме се ублажавају социо – културне разлике и обезбеђује донекле подједнак старт за полазак у школу.

 

Програм представља допуну породичном васпитању. Отворен је за потребе детета и породице. Полази од права родитеља да активно учествују у подизању и васпитавању свог детета, чиме се унапређује васпитна компетенција породице.

 

Остваривање Припремног предшколског програма доприноси програмском и организационом повезивању предшколског и основног образовања и васпитања, што обезбеђује континуитет у васпитању и образовању деце и олакшава им прелаз из једне средине у другу.

 

Непосредни циљ припреме деце за полазак школу је да се допринесе њиховој зрелости или готовости за живот и рад какав их очекује у основној школи. Како је припрема за полазак у школу процес који траје током читавог предшколског периода, овај циљ се остварује у контексту подстицања општег и целовитог развоја детета.

 

Спремност за полазак у школу је спремност детета да стиче и развија вештине, способности и знања, које су основ за даље школовање.

 

Спремност подразумева физичку, интелектуалну, социјалну и емоционалну зрелост, као и претходна искуства и мотивацију за учење. Резултат је природног процеса сазревања и активног и мотивисаног учења.

 

Општа спремност подразумева физички здраво и отпорно дете, заинтересовано и способно да учи, са изграђеним мотивима и вољно – карактерним особинама, које радо прихвата и успешно решава задатке, уме да планира свој рад, функционише у групи вршњака и прихвата ауторитет одраслог.

 

Специјална готовост подразумева развој способности које олакшавајусавладавање програма првог разреда. Пре свега се мисли на руковање оловком, координацију ока и руке, анализу и синтезу речи, познавање основних категорија, боја, облика, количина и сл.

 

Циљ васпитно-образовног рада у оквиру припремног предшколског програма је да допринесе:

 • целовитом развоју детета
 • развоју способности
 • проширењу искуства
 • богаћењу сазнања о себи, другима и свету око себе, а што све чини основ за даље нове облике учења и укључивања у различите токова живота и рада при чему је школа прва степеница.

 

Задаци васпитно образовног рада у години пред полазак у школу су:

 • Подстицање осамостаљивања
 • Подршка физичком развоју
 • Јачање социо – емоционалне компентенције
 • Подршка сазнајном развоју
 • Неговање радозналости
 • Поштовање индивидуалности и подстицање креативности.

 

Припремни предшколски програм се остварује у складу са Општим основама, Модел Б.

 

Полазиште му је у савременој концепцији васпитања и образовања, што значи да се васпитно образовни процес схвата као динамичнан, флексибилан, интерактиван и отворен у односу на дете, васпитача и Установу.

 

У темеље те оријентације су уткана посебна схватања детета, игре и учења, као и особене улоге васпитача у њој.

 

Васпитно образовни процес је део укупног контекста живота деце и одраслих. Обојен је њиховим специфичним потребама и вредностима средине у којој живе. Може се сагледати кроз циклус који чине: посматрање, планирање, делање, праћење и процена (евалуација). У том процесу је битније шта и како се дешава, него сами продукти и резултати.

 

Развијање ППП модела Б дато је кроз етапни план, услове које јепотребно стварати за дечји развој и садржаје који су за то препоручљиви.

 

Социо – емоционални развој обухвата:

 • Самосазнавање,
 • Опажање и разумевање других,
 • Схватање односа међу људима,
 • Прихватање себе као члана групе,
 • Разумевање социјалних појава,
 • Уочавање и решавање проблема у социјалном контексту.

 

Когнитивни развој обухвата:

 • Разликовање живог од неживог,
 • Човек као припадник друштва,
 • Биљни свет,
 • Животињски свет,
 • Природне појаве,
 • Опажање и схватање простора и просторних односа,
 • Логичке операције на конкретним предметима и појавама-формирање појма скупа, изграђивање појма броја,
 • Развијање појмова геометријских облика у равни и простору,
 • Мере и мерење,
 • Временске односе.

 

Развој комуникације и стваралаштва обухвата:

 • Развој комуникативних способности:култура практичног комуницирања, култура усменогизражавања, слушање,
 • Развијање интересовања и увођење у свет писане речи:појам речи и делова речи, вежбе артикулације, тумачењеразноврсних текстова, графо – моторичке вежбе, вежбање говорних стваралачких способности, медијска писменост.
 • Ликовни израз детета – цртање, сликања, вајања, рад различитимматеријалима, елементи графике, активности елемената естетског доживљаја, ликовна радионица,
 • Музичко васпитање – слушање музике, певање, свирање, плеснеактивности,
 • Драмски израз детета.

 

Физички развој обухвата:

 • Физички развој,
 • Развој опажања,
 • Јачање здравља и одржавање хигијене.