Техничка служба

Лица која раде у оквиру техничке службе врше набавку животних намирница; набавку потрошног материјала, ситног инвентара и основних средстава; воде рачуна о квалитету и исправности животних намирница, као и економичности пословања у области набавке; допремају намирнице до магацина; издају материјал на основу требовања; врше ускладиштење намирница, потрошног материјала и ситног инвентара; обављају превоз намирница и хране; одржавају службено возило и старају се о његовој исправности; учествују у припремању зимнице за дечју кухињу; ложе и одржавају котлове централног грејања; воде рачуна о потрошњи горива; врше ситне поправке на инсталацијама и котловима; одржавају инвентар у Установи; чувају зграду и инвентар у њој;одржавају справе за децу у дворишту; учествују у заједничким акцијама (кречење, фарбање и слично); одржавају зелене површине и цвеће; воде рачуна о целокупном алату и инвентару којим располаже Установа; о утрошку материјала; врше проветравање и припремање просторија за пријем деце и радника; чисте просторије у објекту и одговарају за хигијену истих као и за хигијену намештаја, материјала и опреме.