Упис деце

У Установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно старатеља.

Родитељ, односно старатељ чије дете није обухваћено васпитно-образовним радом у Установи, дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у Установу, ради похађања припремног предшколског програма.

 

Установа је дужна да упише свако дете ради похађања припремног предшколског програма, без обзира на пребивалиште родитеља.

 

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава Установу о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма, у складу са посебним законом.

 

Упис деце за наредну годину врши се у периоду од 1.априла до 15.јуна текуће године на захтев родитеља, односно старатеља.

 

Упис се може вршити и ван рока предвиђеног ставом 1. овог члана по писаној препоруци стручног лица (психолог, педагог, логопед, лекар специјалиста и сл.).

 

Одлуку о начину и поступку уписа деце у Установу доноси орган управљања, у складу са критеријумима које прописује оснивач.

 

Уз документацију потребну за упис родитељ, односно старатељ детета доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

 

Ако је број заинтересоване деце већи од смештајних могућности Установе, пријем деце у Установу врши комисија коју формира директор, у складу са критеријумима које утврђује оснивач.

 

Права и обавезе родитеља, као корисника услуга и Установе као даваоца услуга, регулише се посебним уговором који се закључује приликом уписа детета.

Учесници смо разних пројеката у оквиру којих смо добили донације као што су: играчке и дидактичка средства, књиге и сликовнице и два минибуса.