Финасијско-рачуноводствена служба

Задаци финасијско-рачуноводствене службе су организација и обављање послова у рачуноводству; контирање финансијске документације; израда периодичних и завршних рачуна; учествовање у изради финансијског плана Установе; праћење, проучавање и спровођење законских прописа који регулишу материју из области материјално-финансијског пословања; пријем и припрема документације за обрачун, ликвидацију и књижење; вршење књиговодствених послова; припрема извештаја за органе управљања који се односе на финансијско и материјално пословање Установе; вршење готовинских исплата за рачун Установе; вршење обрачуна и исплата личних доходака; вођење благајничког дневника; вођење деловодника; пријем поште; контрола финансијске докуменатције са формалне, суштинске и рачунске стране, контрола документације у погледу обрачуна, потписа и овере; вођење материјалног књиговодства; књижење залиха по количини, вредности у оквиру материјалног књиговодства; израда статистичких извештаја.